Skip links

ویلا واقع در باغ بهادران استان اصفهان

این ویلا واقع در شهر اصفهان در نزدیکی روخانه قرار دارد .اساس طراحی در این ویلا استفاده از نور خورشید در ویلا برای کاهش مصرف انرژی و در عین حال مدرن بود و استفاده از متریال های بروز بوده است.در ادامه میتوانید راه کار های اقلیمی این ویلا را مشاهده کنید

Features based on events and occasions.

This website uses cookies to improve your web experience.
See your Privacy Settings to learn more.